Нийгмийн ухааны заах аргын  нэгдлийн бүтэц бүрэлдэхүүн
Мэргэжил     Нэр     Даасан анги ба хариуцсан ажил
МХУЗ-ын багш     Ж.Ундармаа     9в анги , НУЗАН-н ахлагч
МХУЗ-ын багш     Х.Оюунгэрэл     9а анги,Шатрын дугуйлан
МХУЗ-ын багш     Б. Мягмаржав    210 тоот кабинет
Түүх нийгмийн ухааны багш     Д.Нансалмаа     8в анги ,Эко клуб
Түүх нийгмийн ухааны багш     Г.Оюунчимэг     10а анги
Түүх нийгмийн ухааны багш     Д.Нандин-Эрдэнэ     11б анги, Скаутын бүлгэм  ,Өсвөр үеийн хөгжлийн клуб, Багш хөгжлийн төв
Газар зүйн багш     Алтанцэцэг     Соёл урлагийн үйл ажиллагааны тайлан хариуцсан

Нийгмийн ухааны секцийн зорилго :
•      Суралцагчдын бие даан суралцах арга барилыг түлхүү хөгжүүлэх, сурлагын чанарт ахиц гаргах,авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж хүмүүжил төлөвшилд сайнаар нөлөөлөх
Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд үндсэн 5 чиглэлийн хүрээнд  үйл ажиллагаагаа төлөвлөн ажиллаж байна.
Сургалтын технологийг боловсронгуй болгох талаар хийсэн ажил:
•    ХӨЧ-ийн хүрээнд сурагч бүрт тохирсон даалгаврын сан боловсруулсан
•    Сурагч бүрийг үнэлэх үнэлгээний хуудсыг хийсэн
•     ХӨЧ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол хэл,уран зохиолын багш нар түүх нийгмийн ухааны багш нартай түүх, монгол хэлний хичээлийн эх сэдэв дээр хамтран ярилцаж сурагчдаар ажиллуулж байсан.
•    Багш төвтэй сургалтын үйл явцаас сурагч төвтэй, багш сургалтын үйл явцыг чиглүүлэх хэлбэрээр  ажилласан.
Монгол хэлний хичээлийн мэдлэг чадварын ахиц

Түүхийн  хичээлийн  мэдлэг чадварын ахиц                
 
Уран зохиол хичээлийн мэдлэг чадварын ахиц
 
Хүүхэд өөрөө чиглүүлэгч хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлууд:
•    “Хүүхэд өөрөө чиглүүлэгч” хөтөлбөрийн хүрээнд  анги бүрийн ерөнхий агуулгаар бүх багш нар сэдэв  боловсруулж,1,2,3-оношлогоог хийлээ.
•    Сурагчдыг даалгаврын сантай ажиллуулж сургаж байна.
•    Сурагч бүр өөрийгөө үнэлүүлэх арга барилтай болсон.
•    Сурагчид өөрсдийн бүтээлийн сантай болсон.
•    Хүүхэд бүрийг оношлох,материал засах,оношилгооны  3 шатны анализ хийв.
•    “Хүүхэд өөрөө чиглүүлэгч” хөтөлбөрийн талаар эцэг эхчүүдэд танилцуулав.
 
Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэлт:
•    Х.Оюунгэрэл багш Нийслэлийн монгол хэлний багш  нарт “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх нь” сэдвээр сургалт  зохион байгуулсан 2013.11.15
•    Секцийн бүх багш хамтран “ХӨЧ” төслийн хүрээнд СБД-ийн  35, 58, 71-р сургуулийн багш нартай арга туршлагаа солилцон сургалт зохион байгуулсан.
Секцийн бүх багш дараах сургалтуудад сууж   сертификат  авсан .
•    Хүүхдийн хувийн онцлогыг судлах 1.5 кр
•    Сургах арга зүй ба сургалтын агуулга  стандартын хэрэгжилтийг хэрхэн ахиулах вэ?
•    Хүүхэдтэй  ажиллах ажлын сэтгэл зүй 3 кр
•    Агуулгын багтаамж бүхий сургалт
•    Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын технологи
•     Д.Нандин-Эрдэнэ “Өсвөр насны сурагчдын авьяас чадварыг илрүүлэх нь”“Чиглүүлэгч” багшийн сургалтанд суусан
•    Багш Го. Оюунчимэг Чингэлтэй дүүргээс зохион байгуулагдсан “Дэлхийн багш,Монгол багш” сэдэвт лекцэнд хамрагдав.
Сургалтын технологийг боловсронгуй болгох талаар хийсэн ажил
•    ХӨЧ-ийн хүрээнд сурагч бүрт тохирсон даалгаврын сан боловсруулсан
•    Сурагч бүрийг үнэлэх үнэлгээний хуудсыг хийсэн
•     ХӨЧ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол хэл,уран зохиолын багш нар түүх нийгмийн ухааны багш нартай түүх, монгол хэлний хичээлийн эх сэдэв дээр хамтран ярилцаж сурагчдаар ажиллуулж байсан.
•    Багш төвтэй сургалтын үйл явцаас сурагч төвтэй, багш сургалтын үйл явцыг чиглүүлэх хэлбэрээр  ажилласан.

Эцэг эх сурагчдын дунд зохиосон ажлууд
•    Эцэг эхийн өдөрлөгт анги даасан багш  нар “ХӨЧ” хөтөлбөрийн хүрээнд мэргэжлийн багш  нартай  эцэг эхийг уулзуулж зөвлөгөө өгүүлсэн.
•    Эцэг эхчүүдийн дундах гар бөмбөгийн тэмцээнд  Х.Оюунгэрэл багштай 9а анги 2-р байр мөнгөн медаль
•    Сургуулийн орчимд эргүүл хийх хөдөлгөөнд оролцсон.
•    8в,9а,9в,10а,11б ангийг даасан багш нар сурагчдаа  урлагын наадамд     амжилттай хамруулан оролцуулав.
•    Ду.Нансалмаа багш нийт сурагчдад хог хаягдлыг замбараагүй хаяхгүй талаар сурталчилсан.
•    Мөн даасан ангийн сурагчдын сурлагын ахиц,амжилтыг тооцон сурлагаар тэргүүний сурагчдыг урамшуулан талархал, тааруу сурагчдад санамж тараалаа.
•    “ ХӨЧ” хөтөлбөрийн хүрээнд  анги даасан багш  нар 5 эцэг эх  сургалтанд хамруулсан .
•    Түүх нийгмийн ухааны багш нар ахлах ангийн сурагчдын дунд нийслэлийн 374 жилийн ойг   угтсан сургалт явуулсан
•    Багш Д.Нандин-Эрдэнэ “Гүнж” төв,өсвөр үе  хөгжлийн клуб хамтарсан “Дэлхийн охидын өдөр”-т  зориулж уулзалт зохион байгуулсан.
•    Анги даасан багш нар сургуулийн эмчтэй хамтран 16 настай сурагчдаа сахуу,татрангийн вакцинд  хамруулав.
 
Судалгаа шинжилгээний ажил:
•    Нийгмийн ухааны  багш нар сургуулийн илтгэлийн уралдаанд оролцсоноос Д.Нансалмаа 1-р байр,П.Цэнд-Аюуш 3-р байр  тус тус эзэлсэн. Улмаар  түүх,нийгмийн ухааны багш Д.Нансалмаа  нийслэлийн илтгэлийн уралдаанд 1-р байр эзэлсэн.
•    Анги даасан багш нар сурагч программын судалгааг нэгтгэж хийлээ.
•    Бүх багш нар “ХӨЧ” хөтөлбөрийн хүрээнд харьцуулалт дүн шинжилгээ хийсэн .
•    Д.Нандин-Эрдэнэ “Цогц чадамжинд суурилсан сургалтын үр дүн ба сургалтын арга\ нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн  жишээн дээр \ ” сэдвээр магистрийн ажил хийж байна.
 
Авьяасыг хөгжүүлсэн байдал :
 

Багш нарын амжилтаас :
 
 
cialis manufacturer coupon 2016 open free prescription drug cards
discount card for prescription drugs go coupon for free cialis
cordarone og alkohol celticcodingsolutions.com cordarone og alkohol
amoxiclav site amoxicillin 750
tryptizol 10 mg engorda perfectvoice.perfect-10.tv tryptizol 50
cost of abortion pill ecsamplifiers.co.uk how expensive is an abortion

Фото мэдээ